بنیانگذار و رییس اولین انجمن رسمی فعال سخنرانان کشور

مبتکر کاربردی ترین تکنیک های کاهش و کنترل ترس و استرس در سخنرانی

مشاور چندتن از نمایندگان و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در ادوار نهم و دهم

مشاور بیش از ۲۰ تن از کاندیداهای شورای اسلامی شهر در سراسر کشور

و …

ایوب حقی